Двупосочен
Пристанище на отпътуване
Пристанище на пристигане
Дата на отпътуване
Пътници
Превозни средства

Фери Карго

ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - БАРИ

БАРИ - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА
ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - АНКОНА

АНКОНА - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА
ПАТРА - ИГУМЕНИЦА - ВЕНЕЦИЯ

ВЕНЕЦИЯ - ИГУМЕНИЦА - ПАТРА